Menu Zavřeno

Reklamace a vrácení zboží

Formulář pro vrácení zboží bez udání důvodu ve 14-ti denní
zákonné lhůtě


Využívám svého práva dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. A odstupuji tímto jednostranně od
kupní smlouvy.
Číslo objednávky …………………………….. Číslo faktury …………………………….
Částku za plnění obsažená v této smlouvě požaduji vrátit formou bankovního převodu na učet číslo:
…………………………………………………………………………………………………
Kontaktní údaje :
Jméno a příjmení : ………………………………………..
Adresa : ………………………………………………………………………………………………..
Telefon : ………………………………………..
E-mail : ……………………………………….
Vrácené zboží :
počet : …………… vzor : ………………………………………….
počet : …………… vzor : ………………………………………….
počet : …………… vzor : ………………………………………….
Jednoduchý popis problému proč zboží vracím (nepovinné) : ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zboží zašlete na adresu :
Přemysl Jakubíček

Tasov 33

Hroznová Lhota 696 63


Odstoupení od smlouvy vyřizuje

Přemysl Jakubíček
tel. 737 969 299

E-mail : info@max-pets.cz
Dodatečné informace:
Peníze na Váš účet budou zaslány ve lhůtě 14 dnů, od odstoupení od smlouvy.
Ne však dříve než nám bude zboží vráceno.
Podmínky vrácení :
Veškeré nepoužité zboží je možné vrátit do 14-ti dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu.

Zboží musí být vráceno kompletní v původním stavu, nesmí jevit známky opotřebení a používání.
Se zbožím musí být zaslán vyplněný formulář pro vrácení zboží.
Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

FORMULÁŘ PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).
Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.max-pets.cz

Společnost: Přemysl Jakubíček

Se sídlem: Tasov 33, Hroznová Lhota 696 63

IČO 10834800

Mail: info@max-pets.cz

Tel: +420 737 969 299

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne ……………… jsem ve Vašem obchodě www.max-pets.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady :

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

Výměnou zboží
Opravou zboží
Vrácením kupní ceny zboží
Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

Datum objednání ………./datum obdržení …………..
Číslo objednávky:
Peněžní prostředky je možné vrátit na účet číslo:
Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Email:
Telefon:
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

V …………………..Dne ……………………………………….


Jméno a příjmení spotřebitele

Seznam příloh:

Faktura za objednané zboží č.
Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.